Bussum, 28 januari 2022

Inleiding

Om uw recht op privacy te waarborgen gaat Wmo-toezicht zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Uw gegevens worden op een behoorlijke en zorgvuldige wijze en alleen voor duidelijk omschreven en noodzakelijke doelen verwerkt. Deze privacyverklaring is van toepassing op het formulier voor het melden van Wmo-calamiteiten en Wmo- geweldsincidenten op de website www.wmotoezichtgv.nl en op alle onderzoeken en rapportages van Wmo-toezicht Regio Gooi en Vechtstreek.

De Wmo-toezichthouder  houdt toezicht op de kwaliteit van zorg van (regionaal) gecontracteerde zorgaanbieders en pgb-zorgaanbieders met een indicatie afgegeven door een gemeenteconsulent van de woongemeente van de inwoner. Het verwerken van persoonsgegevens door de Wmo—toezichthouder heeft alleen betrekking op bovengenoemde zorgaanbieders en op hun cliënten.

Verwerkingsverantwoordelijke

Wmo-toezicht is onderdeel van de Regio Gooi en Vechtstreek (hierna: de Regio) en het Dagelijks Bestuur van de Regio is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerkingen van Wmo-toezicht.

Als een partij verwerkingsverantwoordelijke is, betekent dat dat ze verantwoordelijk is voor een zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens.

Wat we met uw gegevens doen en waarom

Voor het in behandeling nemen van de melding van een Wmo-calamiteit of een Wmo-geweldsincident waarnaar Wmo-toezicht onderzoek doet, verwerken wij persoonsgegevens van en over u. Ook ten behoeve van de onderzoeken en rapportages door Wmo-toezicht, verwerken wij persoonsgegevens. Dit doen wij zoveel mogelijk geanonimiseerd of met initialen. ‘Verwerken’ is een verzamelnaam voor alles wat wij doen met persoonsgegevens. Bijvoorbeeld het verzamelen, bewaren of bekijken van de gegevens.

Voor bepaalde doeleinden verwerken we bijzondere persoonsgegevens. Wij doen dit alleen wanneer dit voor het onderzoeken van de melding of voor de Wmo-toezichtonderzoeken noodzakelijk is. De wet geeft ons die mogelijkheid.

Persoonsgegevens van strafrechtelijke aard verwerken wij voor zover deze voor het onderzoeken van de melding of het toezichtonderzoek noodzakelijk zijn.

We verzamelen niet méér persoonsgegevens dan nodig is voor het afhandelen van uw melding of voor het uitvoeren van Wmo-toezicht. Werkprocessen van de Regio zijn zo ingericht dat ze aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voldoen.

Persoonsgegevens die we verwerken

We verwerken persoonsgegevens bij meldingen van en onderzoeken naar calamiteiten en geweldsincidenten en bij Wmo-toezichtonderzoeken.

Persoonsgegevens verwerken bij calamiteiten en geweldsincidenten

Bij calamiteiten en geweldsincidenten worden persoonsgegevens verwerkt ten behoeve van het onderzoek. Deze worden bewaard, totdat de onderzoeksrapportage definitief is.

Van cliënten van zorgaanbieders,  die betrokken zijn bij een calamiteit/geweldsincident,  verwerken we initialen (indien dat mogelijk is, anders ook (achter)naam), telefoonnummer en/of e-mailadres, woonplaats, geboortedatum, familierelaties en sociale contacten en gezondheidsgegevens. Het gespreksverslag kan persoonsgegevens bevatten die de cliënt zelf heeft verteld.

Van medewerkers van zorgaanbieders verwerken we de (achter)naam, telefoonnummer, e-mailadres, functie, zorgaanbieder waarbij medewerker werkzaam is en het gespreksverslag kan persoonsgegevens bevatten die de medewerker zelf heeft verteld.

Van andere betrokken personen bij de calamiteit / het geweldsincident verwerken we persoonsgegevens. We verwerken naam, de contactgegevens en de functie en het gespreksverslag kan persoonsgegevens bevatten die de persoon zelf heeft verteld.

Persoonsgegevens verwerken bij Wmo-toezichtonderzoeken

Bij Wmo-toezichtonderzoeken worden lopende het onderzoek persoonsgegevens verwerkt, ten behoeve van het onderzoek. Deze worden bewaard totdat de onderzoeksrapportage definitief is.

Het betreffen de volgende persoonsgegevens:

Van cliënten verwerken we persoonsgegevens. We verwerken initialen (indien dat mogelijk is, anders ook (achter)naam), telefoonnummer en/of e-mailadres, woonplaats, geboortedatum, familierelaties en sociale contacten en gezondheidsgegevens.  Het gespreksverslag kan persoonsgegevens bevatten die de cliënt zelf heeft verteld.

Van medewerkers van zorgaanbieders verwerken we de (achter)naam, telefoonnummer, e-mailadres, functie, zorgaanbieder waarbij medewerker werkzaam is. Het gespreksverslag kan persoonsgegevens bevatten die de medewerker zelf heeft verteld.

Van andere betrokken personen bij een zorgaanbieder verwerken we persoonsgegevens. We verwerken de naam, de contactgegevens en de functie. Het gespreksverslag kan persoonsgegevens bevatten die de persoon zelf heeft verteld.

Waarvoor we uw gegevens gebruiken

Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Uitvoeren Wmo-toezichtonderzoeken naar kwaliteit van zorg
  • Afhandelen van uw melding van de Wmo-calamiteit of het Wmo-geweldsincident.
  • Nemen van maatregelen ter handhaving van wettelijke voorschriften.

Grondslagen

Wij verwerken persoonsgegevens als dat noodzakelijk is om aan een wettelijke verplichting te voldoen of als dat noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang van de Regio.

De Wmo-toezichthouder is een toezichthouder in de zin van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) met bijbehorende bevoegdheden voor het verwerken van persoonsgegevens. In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) is de grondslag vastgelegd voor het verwerken van persoonsgegevens.

Hoe lang we uw gegevens bewaren

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld en dan redelijkerwijs nodig is voor de juiste uitvoering van de diensten. Wij houden ons aan de bewaartermijn(en) zoals door wet- en regelgeving opgelegd.

Voor de Wmo-toezichtrapportages geldt een bewaartermijn van 15 jaar en voor de meldingen en de rapportages in het kader van calamiteiten en geweldsincidenten geldt ook een bewaartermijn van 15 jaar. Dit is gebaseerd op art. 5.3.4 Wmo 2015 (en conform proces 12.1.2 van Selectielijst gemeenten en intergemeentelijke organen 2020).

De ingevulde gegevens in het webformulier voor het melden van Wmo-calamiteiten en geweldsincidenten op de website worden na 3 dagen verwijderd.

Wie er bij uw gegevens kunnen

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt door de aangewezen Wmo-toezichthouders van Wmo-toezicht Regio Gooi en Vechtstreek. Wij delen uw persoonsgegevens met andere organisatieonderdelen van de Regio en met derde partijen uitsluitend als dit voortvloeit uit een taak die aan de Regio is opgedragen, dit nodig is om aan een wettelijke plicht te voldoen of indien u daar expliciet toestemming voor geeft. Met organisaties die uw gegevens in onze opdracht verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst of geheimhoudingsovereenkomst af.

We gebruiken de volgende soorten partijen om gegevens voor ons te verwerken:

– de leverancier van de software

– de provider van de website

De Regio blijft altijd verantwoordelijk voor verwerkingen van persoonsgegevens die in opdracht van de Regio plaatsvinden.

Herkomst persoonsgegevens

We verwerken ook persoonsgegevens van u die we niet rechtstreeks van u hebben gekregen. Deze persoonsgegevens ontvangen wij van: de consulent van de (woon)gemeente van de cliënt die de indicatie voor de Wmo heeft afgegeven, aanbieder van maatwerkvoorziening en (medewerkers van) de zorgaanbieder.

Beveiliging persoonsgegevens

De Regio zorgt voor passende beveiligingsmaatregelen van persoonsgegevens zoals autorisatiebeheer en beveiligd mailen. Dit moet voorkomen dat de persoonsgegevens kunnen worden ingezien of gewijzigd door iemand die daar geen recht toe heeft.

Gegevens inzien, aanpassen, verwijderen of beperken

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren, te laten verwijderen, te laten overdragen, om bezwaar te maken tegen de verwerking of om de verwerking te laten beperken. De AVG benoemt de voorwaarden waaronder deze rechten van toepassing zijn. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdragen, bezwaar tegen verwerking of beperking van de verwerking sturen naar het Dagelijks Bestuur, via wmotoezicht@regiogv.nl . Ook is het mogelijk een brief te sturen naar Regio Gooi en Vechtstreek, Postbus 251, 1400 AG Bussum onder vermelding van ‘Verzoek omtrent persoonsgegevens’. Om zeker te weten dat het verzoek van u afkomstig is, zullen wij u vragen om u te legitimeren.

Wij reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen een maand op uw verzoek. In bijzondere gevallen kan deze termijn eenmalig verlengd worden met twee maanden. In dat geval wordt u daarvan op de hoogte gesteld.

Contactgegevens

Is volgens u de privacywetgeving niet zorgvuldig nageleefd? Dan kunt u een privacyklacht indienen bij onze Functionaris Gegevensbescherming, via fg@regiogv.nl of per post naar Regio Gooi en Vechtstreek, Functionaris Gegevensbescherming, Postbus 251, 1400 AG Bussum.

Komt u er met de Regio niet uit? Dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Dit is een onafhankelijke organisatie die toeziet op een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens en, indien nodig, in actie komt.

Heeft u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen over de veilige verwerking van uw persoonsgegevens? Neem dan contact met ons op.

Wijziging privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande waarschuwing door de Regio worden gewijzigd. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op de website zijn gepubliceerd.